Matkustusvelvollisuus ja matkakustannusten korvaus

Matkustusvelvollisuus ja matkakustannusten korvaus

Työsopimuksessa voidaan sopia, että työtekijä on velvollinen matkustamaan tarvittaessa työn edellyttämässä laajuudessa. Matkakustannusten korvaukset määräytyvät työehtosopimuksen ja/tai yrityksen matkustusohjesäännön mukaan. Toimihenkilöunionin työehtosopimuksissa on sovittu matkakorvauksista. Tarkista määräykset työehtosopimuksesta, mutta seuraavassa muutamia tärkeitä seikkoja:

Matka katsotaan alkaneeksi, kun toimihenkilö lähtee matkalle työpaikalta tai kotoaan ennen säännöllisen työajan alkamista (sovittava erikseen). Matka katsotaan päättyneeksi, kun toimihenkilö palaa työpaikalleen tai kun hän säännöllisen työajan päätyttyä palaa suoraan kotiin.

Työnantaja korvaa kaikki tarpeelliset matkakustannukset, joihin luetaan matkalippujen hinnat, matkatavarakustannukset sekä milloin matka tapahtuu yön aikana, makuulippujen hinnat. Matkasta aiheutuvien kustannusten korvaaminen sekä muut matkaan liittyvät yksityiskohdat tulee tarvittaessa yhteisesti selvittää ennen matkalle lähtöä.

Toimihenkilöunionin työehtosopimusten mukaa jos toimihenkilö matkustaa vapaa-aikana, maksetaan matkustamiseen käytetyltä ajalta korvauksena peruspalkka kuitenkin enintään 8 tunnilta työpäivänä ja 16 tunnilta vapaapäivänä. Matka-aikaa ei lueta työajaksi.

Päivärahat

Työnantaja maksaa päivärahaa, mikäli erityinen työn tekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta. Päivärahan suuruus määräytyy yleensä Verohallituksen kulloinkin voimassa olevien matkakustannuskorvauspäätösten enimmäismäärien mukaisesti, kotimaassa kotimaanpäiväraha ja ulkomailla ulkomaanpäiväraha. Päiväraha on verovapaa.

Kun työmatka kestää yli 10 tuntia tai viimeinen matkavuorokausi ylittyy vähintään 6 tuntia, maksetaan kokopäiväraha. Jos työmatka kestää yli 6 tuntia tai viimeinen matkavuorokausi ylittyy vähintään kaksi tuntia, maksetaan osapäiväraha. Päivärahaa alennetaan 50 %, jos yli 10 tunnin työmatkan aikana on tarjottu kaksi ateriaa ja yli 6 tunnin aikana yksi ateria.

Jos työmatkalta ei makseta päivärahaa, saa ateriakorvauksen.

Jos työmatkalla on sovittu oman auton käytöstä, maksetaan siitä kilometrikorvaus Verohallituksen ohjeiden mukaisesti. Kilometrikorvausta ei makseta kodin ja työpaikan välisestä matkasta.


Toimihenkilöunioni